PRZEPIS?

PRZEPIS CZY BEZPIECZEŃSTWO

autor inż.Stanisław Kwartnik – 01.12.2014

Przepisy ruchu drogowego zawarte w Prawie o ruchu drogowym określają wzajemne sposoby zachowań uczestników ruchu drogowego w różnych sytuacjach.
Nie wszystko jednak jest dokładnie sprecyzowane.
Przyczyna naturalna – nie ma możliwości zdefiniowania wszystkich możliwych zagrożeń i w związku z nimi dokładnych instrukcji postępowania.
W takich sytuacjach, ale też w sytuacjach niepewnych powinniśmy się kierować podstawowym artykułem

art.3 Prawa o ruchu drogowym – tu cytat:

„Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.”

I. OSTROŻNOŚĆ

Zauważmy, że każda osoba będąca na drodze (jezdnia, chodnik, pobocze) jest zobowiązana do zachowania ostrożności.
Tak więc dotyczy to uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, rowerzystów tj osób posiadających uprawnienia, przeszkolonych i tych bez jakiejkolwiek wiedzy o ruchu drogowym. Dotyczy to  również osób nie będących uczestnikami ruchu drogowego.

II. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

W przypadkach określonych, każda osoba jest zobowiązana zachować szczególną ostrożność czyli nie może być zaskoczona inną sytuacją niż określoną w przepisach.
Na takie typowe zagrożenie każda osoba winna być przygotowana, poruszać się z prędkością umożliwiającą panowanie nad sobą, czy też prowadzonym pojazdem…
Czyli w tych przypadkach nie może byś zaskoczona nieprzepisowym zachowaniem.
Przykładowo:
1. Na skrzyżowaniu:
– nie zaskoczy nas pojazd nieustępujący pierwszeństwa przejazdu;
– nie zaskoczy nas rowerzysta lub inny pojazd wyprzedzający z lewej, z prawej strony;
– nie zaskoczy nas pojazd pozostający w miejscu kolizyjnym…
2. Na przejściu:
– nie zaskoczy nas gwałtownie hamujący pojazd z zachęcaniem pieszego do wejścia pod inne pojazdy;
– nie zaskoczy nas pojazd wyprzedzający bezpośrednio przed przejściem jak i na przejściu;
– nie zaskoczy nas pieszy wchodzący wprost pod samochód…

III. UNIKANIE WSZELKIEGO DZIAŁANIA NIEBEZPIECZNEGO,

– które w danej sytuacji mogą być przyczyną powstania zagrożenia w ruchu;
– które w danej sytuacji mogą zakłócać istniejący porządek ruchu;
– które w danej sytuacji mogą utrudnić ruch drogowy;
– które w danej sytuacji mogą zakłócić spokój lub porządek publiczny;
– które w danej sytuacji mogą narazić kogokolwiek na szkodę …
Z tego wynika nadrzędny obowiązek, o ile to tylko możliwe, wybierania bezkolizyjnych torów ruchu.
ruch bezkolizyjny
Istota ruchu bezkolizyjnego

IV. OBOWIĄZEK PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH,

(jako obowiązek unikania wszelkich zaniechań):
– które w danej sytuacji mogą być przyczyną powstania zagrożenia w ruchu;
– które w danej sytuacji mogą zakłócać istniejący porządek ruchu;
– które w danej sytuacji mogą utrudnić ruch drogowy;
– które w danej sytuacji mogą zakłócić spokój lub porządek publiczny;
– które w danej sytuacji mogą narazić kogokolwiek na szkodę…

V. OBOWIĄZKI TE DOTYCZĄ RÓWNIEŻ INNYCH OSÓB W POBLIŻU DROGI,

jeśli jej zachowanie mogłoby doprowadzić do w/w sytuacji.

VI. OBOWIĄZEK USUNIĘCIA ZAGROŻENIA

Każda osoba ma obowiązek podjąć niezbędne środki celem niezwłocznego usunięcia spowodowanego przez siebie lub przez inne osoby zagrożenia.
Czyli, nawet przy zagrożeniu spowodowanym przez inne osoby też mamy obowiązek podjąć środki celem jego usunięcia.

VII. OBOWIĄZEK OSTRZEGANIA

W przypadku gdy nie można podjąć niezbędnych środków celem niezwłocznego usunięcia spowodowanego przez siebie lub przez inne osoby zagrożenia,
każdy powinien o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.


PRIORYTET: CZŁOWIEK, BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPIS

Są w ruchu drogowym sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji:
który przepis złamać aby uratować sytuację ?

Moim zdaniem w sytuacjach zagrożenia ważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo
niż ścisłe wykonywanie przepisów z narażeniem bezpieczeństwa człowieka.


Przykładowe obserwowane wybory:
1. Droga krajowa bez miejsca dla rowerzysty – kolumna pojazdów za i przed – chcąc go wyprzedzić po spełnieniu pozostałych warunków:
widoczności, różnicy prędkości, stanu nawierzchni, przepisów i wolnego pasa ruchu z przeciwnej strony
– większość kierowców wyprzedza rowerzystę w odstępie minimalnym jednego metra naruszając nawet linię podwójną ciągłą.
2. Gęsty ruch na drodze krajowej w obszarze zabudowanym – wszyscy momentami przekraczają prędkość i jadą 60 km/h – większość kierowców dostosowuje się do tego,
gdyż to stwarza mniejsze zagrożenie niż kurczowe trzymanie się przepisu.
3. Gęsty ruch na wielu pasach ruchu – przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji
– większość nie podejmuje działań, przy możliwych niezgodnych zachowaniach innych uczestników ruchu drogowego
– natomiast chętnie, zgodnie z wszystkimi, współpracują dla bezpieczeństwa pieszego.
4. Na skrzyżowaniu – rozpoczęta procedura umożliwiania wyjazdu pojazdu z podporządkowanej – jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i współdziałanie.
5. Na skrzyżowaniu – rozpoczęta procedura jazdy torem bezkolizyjnym – jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.
6. Na skrzyżowaniu – rozpoczęta procedura jazdy torem kolizyjnym – jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.