UPRAWNIENIA

Uprawnienia prawa jazdy

Wiek i uprawnienia:

 • – widoczna ciąża – brak obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa;
 • – do 7 lat – zabronione samodzielne poruszanie się po drogach publicznych (nie dotyczy to strefy zamieszkania);
 • – pow. 7 lat – już samodzielny pieszy;
 • – pow.10 lat – możliwa opieka nad dzieckiem do lat 7
 • – do 12 lat – obowiązek jazdy w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewozu dzieci przy wzroście poniżej 150 cm;
 • – do 15 lat obowiązek używania elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym na drodze po zmierzchu;
 • – pow. 18 lat nie wymaga się w Polsce uprawnień do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym;
 • – widoczna niepełnosprawność ruchowa – kierujący mają obowiązek umożliwiania jej przejścia.

Kierującym pojazdem

może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:
1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.
Wymagany podstawowy minimalny wiek do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu wynosi:

 • 10 lat – karta rowerowa;
 • 13 lat dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego;
 • 14 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM;
 • 15 lat dla pojazdu zaprzęgowego;
 • 16 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A1, B1 i T;
 • 17 lat dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę;
 • 18 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A2, B, B+E, C1 i C1+E;
 • 20 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2;
 • 21 lat dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A;
 • 21 lat dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 2 oraz art. 9;
 • 21 lat dla tramwaju;
 • 21 lat dla kolejki turystycznej;
 • 21 lat – pojazdem uprzywilejowanym;
 • 24 lata dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  • a) A jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2,
  • b) D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 3 oraz art. 9;

Prawo jazdy Kat.B – uprawnia do kierowania

Wypis na podstawie USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – Dz. U. Z 2011 r. Nr 30, poz. 151 D20110151

Art. 1.1. Ustawa określa:
1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;

Rozdział 2: Osoby uprawnione do kierowania pojazdami
Art. 3.
1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu,
nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
3) zdaje egzamin państwowy.

Art.6. ( zmodyfikowany dla kat.B )
1.Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, czyli m. innymi:

– pojazdem osobowym < 9 osób łącznie z kierowcą,
– pojazdem ciężarowym < 3,5 tony

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, czyli z przyczepą do 750 kg dopuszczalnej masy całkowitej;
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, czyli
może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy;
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM, czyli

– motorowerem , czyli pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny
o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
– czterokołowcem lekkim czyli czterokołowiec ( pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla), którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:

1) kategorii B, C1, C, D1 i D uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym , pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej;
2) kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
3) kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.


Art. 13.
1. Prawo jazdy kategorii:

1) AM, A1, A2, A, B1, B , B+E lub T wydaje się na okres 15 lat , z tym że:

a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) …..(od 4.01.2016)

2) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15.

Art. 91, art.92 dotyczące okresu próbnego wchodzą od 4.01.2016 roku.

Sprawdzaj aktualność !