NIEZBĘDNIK

MANEWRY W RUCHU DROGOWYM

Każdy manewr składa się z podobnych bloków czynności do wykonania:
1. OBSERWACJA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA (przód, tył, tył w lusterkach,martwe strefy);
2. POKAZANIE ZAMIARU WYKONANIA MANEWRU – kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie;
brak kierunkowskazu to deklaracja jazdy na wprost, to kontynuacja jazdy aktualnym pasem ruchu;
3. POWTÓRNE SPRAWDZANIE MOŻLIWOŚCI I WYKONYWANIE MANEWRU;

Sprawność i pożądane umiejętności osiągniesz szybciej ćwicząc zachowania.


WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

” Art. 17. [Zasady ogólne] 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi
niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
2) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
3) na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.
2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. „

Uwaga: ustąpienie pierwszeństwa wszystkim uczestnikom będącym w ruchu (to też pieszym, rowerzystom…to także pozostawienie im miejsca do poruszania się).
– obserwacja możliwości,
– pokazanie zamiaru kierunkowskazem (obowiązkowo przy zmianie pasa ruchu lub kierunku jazdy),
– sprzęgło, I bieg
– sprawdzenie sytuacji i ruszanie.

WYŁĄCZANIE SIĘ Z RUCHU – pominięte w naszych przepisach –

Dlatego proponuję stosować przepisy zawarte w Konwencji Wiedeńskiej:

Artykuł 14

„Ogólne przepisy dotyczące manewrów:
1. Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących
na postoju lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu
zmiany pasa ruchu, skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do
drogi, nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez
narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających
go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości.
2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po
upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych
użytkowników drogi.
3. Przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru związanego ze zjechaniem w bok każdy
kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostatecznie wcześnie zasygnalizować swój zamiar za
pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów swojego pojazdu albo – w razie ich braku – w miarę
możliwości za pomocą odpowiedniego znaku ręką. Sygnalizowanie zamiaru za pomocą kierunkowskazu
lub kierunkowskazów powinno trwać przez cały czas trwania manewru; powinno ono ustać natychmiast po
jego zakończeniu.”


ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

Art. 22.
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas
ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza
skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą
określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa
pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten
pas z prawej strony.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy
lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten
utrudnić.

RADA: Bezpieczne i kulturalne zachowanie to WYRAŹNE ZOSTAWIENIE MIEJSCA POJAZDOWI (ok.20m), który kierunkowskazem sygnalizuje określony zamiar zmiany pasa ruchu czy też kierunku jazdy. Skręcającego w lewo przecież z lewej strony wyprzedzać nie wolno. Wyprzedzanie z prawej nie wszędzie jest dozwolone i jest super niebezpieczne ze względu na martwe strefy widoczności. W ruchu drogowym nie można (art.3) utrudniać innym możliwości ruchu, nie można nikomu blokować możliwości zmiany pasa ruchu.

BEZPIECZNE zachowanie to unikanie miejsc, w których można być niewidocznym dla INNYCH i rezygnacja z „pierwszeństwa” jeśli jesteśmy niezauważeni, zlekceważeni i brak jest oznak ustępowania nam pierwszeństwa.

Porównaj sceny w animacji: pas oznakowany i nieoznakowanyzmiany pasa w zasadzie zamka oraz pas włączania

Zmieniając pas ruchu zauważ:
– w miarę możliwości na równej prędkości z innymi pojazdami – wtedy miejsca i czasu nie musi być tak dużo;
– od razu za zderzakiem obok pojazdu – wtedy uzyskasz lepszy odstęp do następnego pojazdu za nim, ale wjeżdżając bliżej za zderzakiem poprzednika bądź czujny;
– kierunkowskazem zawczasu i wyraźnie pokazuj swój zamiar;
– ustępujesz pierwszeństwa pojazdowi jadącemu danym pasem tzn tak zmieniasz pas ruchu aby nie spowodować u niego istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy;
Jeśli bardzo gęsty ruch pokaż kierunkowskazem zamiar i czekaj na czytelne zostawienie miejsca.

Jeśli stoisz w korku pokaż zamiar kierunkowskazem i obracając się poproś obok kierowcę o umożliwienie wykonania manewru;
Widząc chęć zmiany pasa ruchu pojazdu przed sobą nie blokuj mu możliwości tej zmiany, a raczej pozostawiając miejsce, w czytelny sposób pokaż mu tą możliwość.


SKRZYŻOWANIE

Polska definicja skrzyżowania z Prawa o ruchu drogowym:
10)” – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;”

Definicja w Konwencji wiedeńskiej jest inna:
„h)określenie „skrzyżowanie” oznacza każde przecięcie się dróg na jednym poziomie, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z placami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia;”

Więcej o skrzyżowaniach
Poznaj różne możliwości organizacji ruchu w:

– animacjach jazdy w prawona wprostw lewozawracania;

– filmach z tras egzaminacyjnych: Bielska Białej, Tychów, Krakowa, Nowego Sącza;

– filmach z tras szkoleniowych Wadowic;
– filmach z tras przejazdu przez Wadowice, Bieruń, Oświęcim, Andrychów, Kęty, Kozy;
– na fotografiach sytuacji drogowych, oraz Bielska BiałejKrakowaTych;

– ćwicząc zachowania w interaktywnych skrzyżowaniach;

– poznając zasady ruchu w bezkolizyjnych węzłach drogowych oraz w sytuacjach mieszanych;

– i zachowanie przy zastosowanej sygnalizacji sterowanej pętlami indukcyjnymi lub kamerami detekcyjnymi.


USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA

PRZEZ KIERUJĄCEGO (art.2.23) to powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić :
– – – KIERUJĄCEGO do:

 • – zmiany pasa ruchu,
 • – zmiany kierunku jazdy,
 • – istotnej zmiany prędkości.

– – – PIESZEGO do:

 • – zatrzymania się,
 • – zwolnienia kroku,
 • – przyspieszenia kroku.

Ustąpienie pierwszeństwa to również pozostawienie miejsca dla tych co z niego korzystają (piesi, rowerzyści, pojazdy szynowe, pojazdy o większych gabarytach), czyli nieblokowanie możliwości ruchu innym uczestnikom ruchu drogowego.
Takie działanie wynika z art.3 Prawa u ruchu drogowym.


Reguła 1 : W sytuacjach równorzędnych ustępujemy pierwszeństwa:
– uprzywilejowanym w akcji,
– szynowym z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej,
– wszystkim zbliżającym się do skrzyżowania z prawej strony,
– skręcając w lewo jadącym z przeciwka na wprost i w prawo,
– skręcając w lewo wybierać będziemy, w miarę możliwości, bezkolizyjny tor ruchu z pojazdem z przeciwnej strony jadącym w lewo. Interaktywne równorzędne skrzyżowanie

Sytuacje równorzędne to m.in.:
– jazda po placu bez wydzielonych pasów ruchu,
– jazda w strefach ograniczenia prędkości do 30 km/h,
– wjazd na skrzyżowanie oznakowane znakiem A-5 „skrzyżowanie równorzędne”,
– przebywanie równoczesne na drodze z pierwszeństwem przejazdu,
– przebywanie równoczesne na drogach podporządkowanych (oznaczonych znakami A-7 lub B-20),
– przebywanie równoczesne w sytuacji włączania się do ruchu,
– przebywanie równoczesne na drogach twardych bez oznakowania,
– przebywanie równoczesne na drogach gruntowych bez oznakowania; …

Reguła 2 : Dojeżdżając do drogi (skrzyżowania) z pierwszeństwem przejazdu – zachowując szczególną ostrożność – należy ustąpić pierwszeństwa:

 • wszystkim kierującym zbliżającym się tą drogą: obojętnie którym pasem jadą, z jaką prędkością, z jakim kierunkowskazem i w jakim kierunku,
 • oraz wjeżdżającym na to skrzyżowanie z drogi podporządkowanej z prawej strony. Interaktywne skrzyżowanie

Sytuacje ustępowania pierwszeństwa to m.in.:
– włączanie się do ruchu,
– wyjazd z drogi oznakowanej znakiem A-7″ustąp pierwszeństwa”,
– wyjazd z drogi oznakowanej znakiem B-20 „STOP” (z obowiązkowym zatrzymaniem);


SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

Zachowanie się na skrzyżowaniach z czynną sygnalizacją świetlną (bez ruchu okrężnego):
sygnalizator zwykły

SYGNALIZATOR (S-1) z sygnałami do kierowania ruchem.

ŚWIATŁO CZERWONE – wjazd zabroniony i zatrzymanie przed tym co występuje wcześniej:
– jezdnią drogi poprzecznej,
– linią warunkowego zatrzymania,
– przejściem dla pieszych,
– sygnalizatorem,
ŚWIATŁO ŻÓŁTE – wjazd zabroniony z wyjątkiem sytuacji gdzie zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania.
zatrzymywanie przed tym co występuje wcześniej:
– jezdnią drogi poprzecznej,
– linią warunkowego zatrzymania,
– przejściem dla pieszych,
– sygnalizatorem,
ŚWIATŁO ZIELONE – wjazd za sygnalizator dozwolony pod warunkiem, że:
– nie ma osoby regulującej ruchem, która zabrania wjazdu,
– nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,
– jest miejsce na skrzyżowaniu i za skrzyżowaniem,
– z poprzedniej zmiany świateł rowerzyści i piesi opuścili skrzyżowanie (inne pojazdy mogą pozostawać na skrzyżowaniu o ile nie utrudniają ruchu),
– przewidzimy, że podczas nadawania zielonego opuścimy skrzyżowanie.

I. JAZDA NA WPROST – zachowując szczególną ostrożność JADĘ
II. SKRĘT W PRAWO – USTĄPIĘ PIERWSZEŃSTWA SKRĘCAJĄCYM POJAZDOM SZYNOWYM, PIESZYM, ROWERZYSTOM.
III. SKRĘT W LEWO – USTĄPIĘ PIERWSZEŃSTWA WSZYSTKIM POJAZDOM JADĄCYM Z PRZECIWNEJ STRONY NA WPROST I W PRAWO, PIESZYM I ROWERZYSTOM. Bezkolizyjnie lub kolizyjnie z jadącym z przeciwka w lewo.

Interaktywne skrzyżowanie


sygnalizator warunkowy

SYGNALIZATOR WARUNKOWY (S-2) z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką.

(czerwone światło wraz ze świecącą obok zieloną strzałką) to:

– ZATRZYMANIE PRZED SYGNALIZATOREM,
– USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA PIESZYM, ROWERZYSTOM,
– USTĄPIENIE PIERWSZEŃSTWA POJAZDOM NA SWOIM KIERUNKU RUCHU.

sygnalizator kierunkowy

SYGNALIZATOR KIERUNKOWY (S-3)

– na tle światła czerwonego i żółtego czarna strzałka a w miejscu zielonego strzałka zielona:
ŚWIATŁO CZERWONE– wjazd zabroniony a zatrzymanie przed tym co występuje wcześniej:

– jezdnią drogi poprzecznej,
– linią warunkowego zatrzymania,
– przejściem dla pieszych,
– sygnalizatorem,

ŚWIATŁO ŻÓŁTE – wjazd zabroniony z wyjątkiem sytuacji gdzie zatrzymanie wymagałoby gwałtownego hamowania.
STRZAŁKA ZIELONA – TO BEZKOLIZYJNA JAZDA W KIERUNKU WSKAZANYM STRZAŁKĄ pod warunkiem, że:
– nie ma osoby regulującej ruchem, zabraniającej wjazdu,
– nie przejeżdża uprzywilejowany w akcji,
– jest miejsce na skrzyżowaniu i za skrzyżowaniem,
– z poprzedniej zmiany świateł rowerzyści i piesi opuścili skrzyżowanie (inne pojazdy mogą pozostawać na skrzyżowaniu o ile nie utrudniają ruchu),
– przewidzimy, że podczas nadawania zielonego opuścimy skrzyżowanie.


ZAWRACANIE

Art.22ust.”6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić. ”

Zasady i procedury:
– wyjeżdżaj przodem na drogę o większym ruchu,
– obserwacja,
– decyzja o sposobie,
– zwolnienie ( II bieg lub I bieg),
– znakowanie zmian pasów i kierunku ruchu,
– ustąpienie pierwszeństwa,
SPOSOBY ZAWRACANIA :
A. jednym skrętem
– od osi jezdni w lewo,
– od prawego krawężnika w lewo,
– z wykorzystaniem uliczki, wjazdu do bramy z lewej,
– z wykorzystaniem uliczki, wjazdu do bramy z prawej,
– z przejeżdżaniem poza środek skrzyżowania lub bez przejeżdżania poza środek skrzyżowania

Stosując zasadę nieutrudnianie ruchu innym jego uczestnikom będzie to zależne od:

— geometrii skrzyżowania (długość, ilość miejsca, przesunięcia osi dróg itp)
— wymalowanych linii (przy podwójnej ciągłej musimy być z prawej nie dotykając ich),
— rozpoczętego rodzaju manewru jadącego z przeciwka, do którego trzeba się dostosować,
— już stojących pojazdów na skrzyżowaniu…
— rodzaju sygnalizacji (fazowa, zwykła, brak wlotu z przeciwka …).

B. zatrzymanie po prawej, cofnięcie w uliczkę, wjazd do bramy po prawej stronie jezdni,
C. wjazd przodem w uliczkę, wjazd do bramy itp. po lewej i cofnięcie w prawo do tyłu.

Zauważ: zawracanie – przepisy ; geometria zawracania na jezdni ; tor ruchu przy zawracaniu ;
a. Zawracanie jest dozwolone w miejscach nie zabronionych znakami i przepisami:

– na skrzyżowaniach bez sygnalizacji,
– na skrzyżowaniach z sygnalizacją zwykłą S-1 i warunkową S-2,
W tych sytuacjach zawracanie można wykonać z pasa do zawracania a w przypadku jego braku z lewego skrajnego pasa do skrętu w lewo.

b. Warunkiem możliwości zawracania na sygnalizatorze kierunkowym S-3 jest strzałka na sygnalizatorze do zawracania oraz pas ze strzałką kierunkową do zawracania. Przy spełnionych tych warunkach zawracanie jest bezkolizyjne.


MIJANIE

„26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;”
Art. 23.1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;


OMIJANIE

„27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;”
Art. 23.2) przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość;
omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;


COFANIE :

Art.23.3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.
– upewnienie się o możliwości ( ani 1 cm bez pewności )- wsiadając do pojazdu sprawdzić sytuację za pojazdem z oceną możliwości,
– obserwacja przez prawe ramię przy jeździe do tyłu po prostej i w prawo,
– obserwacja przez lewe ramię przy jeździe w lewo,
– obserwacja w lusterkach bocznych – pomocniczo,
– noga na sprzęgle (jazda na „półsprzęgle” pozwoli prowadzić pojazd wolno i daje możliwość szybkiego zatrzymania w razie potrzeby),
– uchylone okno, wyłączone radio, wytężony słuch,
– pomoc drugiej osoby w sytuacjach braku dostatecznej widoczności.


WYPRZEDZANIE

Wyciąg z przepisów:

” 28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;”

Art. 24.
1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w
szczególności, czy:

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.
4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.
5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w ust. 12.
7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.
10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.
12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony. „

Zasady – procedury wyprzedzania:

– czy jest sens i czy można to zrobić zgodnie z przepisami:
– obserwacja przód / widoczność i miejsce do wyprzedzania, czy wyprzedzany nie wyprzedza …/
– obserwacja tył / czy nie jestem wyprzedzany … /
– decyzja i kierunkowskaz ,
– obserwacja,
– zmiana pasa, przyspieszanie , odstęp , kierunkowskaz wyłączyć po każdej zmianie pasa ruchu,
– obserwacja lusterko wewnętrzne i ewentualny powrót na poprzedni pas. Fazy wyprzedzania

Kalkulator czasu i drogi wyprzedzania pozwoli przeanalizować różne czynniki, z którymi spotkamy sie przy wyprzedzaniu.
Czynniki niezależne od nas a związane z naszym pojazdem to jego długość oraz możliwe do uzyskania w danych warunkach przyspieszenie. To przyspieszenie będzie zależne od obciążenia pojazdu, sprawności silnika, jego mocy ale również od stanu opon, ich rodzaju, stanu przyczepności jezdni. Należy wprowadzić w sekundach czas uzyskiwania 100 km/h swoim pojazdem.
Czynniki związane z pojazdem wyprzedzanym to będzie jego długość oraz prędkość poruszania.
W kalkulatorze założyłem start do wyprzedzania z odległości równej czasowi reakcji (t=1s) i z prędkości równej pojazdowi poprzedzającemu.
Zakończenie wyprzedzania założyłem w odległości tylnego zderzaka odpowiadającej czasowi reakcji
( t=0.85 s) za pojazdem wyprzedzonym.
Takie odległości są prawidłowe w procesie wyprzedzania.
Utrzymywanie odległości bliższej niż droga reakcji za poprzednikiem grozi najechaniem na niego oraz wydłuża czas przebywania na pasie o przeciwnym kierunku jazdy.
O ILE NIE PODEJMUJĘ RYZYKA WYPRZEDZANIA WTEDY ZA POPRZEDNIKIEM UTRZYMUJĘ ODLEGŁOŚĆ POZWALAJĄCĄ NA WYPRZEDZANIE MNIE PRZEZ INNYCH.
O czym świadczy pozycja pojazdu na drodze ?
Co robić w sytuacji nieprawidłowego wyprzedzania nas przez inny pojazd?
Zgodnie z art.3 PoRD nie wolno zaniechać żadnych czynności (hamowania, zjeżdżania na bok) mających na celu szczęśliwe zakończenie sytuacji.
Nieprawidłowe wyprzedzanie kolumny pojazdów.
Więcej o bezpieczeństwie przy wyprzedzaniu.


PIESZY A KIERUJĄCY

„18) pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub
czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę
prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub
inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą
rowerem pod opieką osoby dorosłej;”
„20) kierujący – osobę, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która
prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie;”
Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
7.W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia. „
oraz:
W § 47 ust. 4 w Rozp. o znakach i sygnałach: „ Kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. 
PIESZY to uczestnik ruchu drogowego – człowiek – który może nie znać zasad ruchu drogowego, może być niepełnosprawny fizycznie i psychicznie.
Dlatego jego obecność na jezdni nie może być zaskoczeniem.
Pieszy może poruszać się po jezdni przy braku pobocza, drogi dla pieszych, chodnika.
Pieszy może korzystać z jezdni w strefie zamieszkania i ” ma pierwszeństwo” przed pojazdem.
I. KIERUJĄCY jest zobowiązany zatrzymać pojazd :

 • – PRZED KAŻDYM PIESZYM NA SWOJEJ DRODZE (niepełnosprawność?);
 • – PRZED PRZYSTANKIEM bez wysepki, na którym stoi lub na który wjeżdża tramwaj – w miejscu i czasie zapewniającym swobodę ruchu pasażerom,
 • – aby umożliwić przejście PIESZEMU O WIDOCZNEJ OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ, LUB UŻYWAJĄCEMU SPECJALNEGO ZNAKU,

II. KIERUJĄCY zachowując szczególną ostrożność ustępuje pierwszeństwa pieszym (powstrzymanie się od ruchu gdyby ten ten ruch powodował zatrzymanie, zwolnienie, przyspieszenie kroku pieszego):

 • – NA CHODNIKACH, ŚCIEŻKACH DLA PIESZYCH, PLACACH,
 • – NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH,
 • – NA JEZDNI W STREFIE ZAMIESZKANIA,
 • – NA JEZDNI PRZY SKRĘCANIU W PRAWO, W LEWO, ZAWRACANIU,

III. KIERUJĄCY jest zobowiązany zmniejszyć prędkość zbliżając się do przejść i przejazdów rowerowych oznakowanych odpowiednio znakami D-6, D-6a, D- 6b aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych i rowerzystów znajdujących się i wkraczających na te przejścia i przejazdy ( Rozp.Min.Infr. par.47.4)


O bezpiecznej organizacji przejść dla pieszych: Bezpieczne przejście
Wypadek na przejściu – kto winny:Wypadek na przejściu dla pieszych, sonda
Przejścia na Zachodzie:Organizacja ruchu pieszego w Niemczech – Norymberga


BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ

Art.19.1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
3.Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

Nadmierna prędkość jest jednym z głównych przyczyn tragedii na drogach.
Zobacz animację wpływu prędkości na zatrzymanie się pojazdu, oraz prędkość a warunki hamowania.
Trzy rodzaje nawierzchni najczęściej u nas spotykane, takie same samochody, tacy sami kierowcy a różnica tylko w prędkości. Wszystko przedstawione w skali odległości i w skali czasu. Zadziwia 100% zwiększenie drogi zatrzymania po wzroście prędkości z 50 na 72 km/h.
Nagle w odległości 34 m pojawia się przeszkoda i wszyscy rozpoczynają gwałtowne hamowanie z pełną intensywnością.
Podaję skutki wynikające z praw fizyki – prędkość uderzenia w przeszkodę …
W rzeczywistości może być tylko gorzej przy spóźnionej reakcji, przy niezbyt sprawnym samochodzie, przy braku ABS i hamowaniu pulsacyjnym, przy zablokowaniu się kół …
—————————————————————————–

OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI

na podstawie Dz.Ust.nr 170 z 12.10.2002r
1.Znak zakazu B33 „ograniczenia prędkości” obowiązuje od miejsca postawienia do:

 • – następnego znaku B33, który zmienia dotychczasowy,
 • – znaku początku strefy ograniczonej prędkości,
 • – znaku początku strefy zamieszkania,
 • – znaku początku obszaru zabudowanego,
 • – znaku końca obszaru zabudowanego,
 • – znaku B34 jako „końca ograniczenia prędkości”,
 • – znaku B42 jako „koniec zakazów”,
 • – najbliższego skrzyżowania jeśli ograniczenie nie jest powtórzone za skrzyżowaniem
  (przecięcie w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub drogą wewnętrzną – nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.)

DROGA ZATRZYMANIA

W kalkulatorze drogi zatrzymania należy wpisać swój czas reakcji (dobry =~ 0.35s), czas reakcji układu hamulcowego pojazdu (ok. 0.5s), prędkość jazdy, opóźnienie wg stanu nawierzchni w m/s2, zwyczajowy odstęp do poprzedzającego.
WARTOŚCI UŁAMKOWE NALEŻY PODAWAĆ Z KROPKĄ W MIEJSCU PRZECINKA !

W czasie reakcji następuje zauważenie sytuacji, podjęcie decyzji, przeniesienie nogi z pedału gazu na pedał hamulca (tj 0,35s), naciskanie hamulca, wzrost ciśnienia płynu hamulcowego, rozpieranie cylinderków, docisk klocków do tarcz hamulcowych (okładzin do bębnów), hamowanie kół na jezdni (tj 0,5s).
W tym czasie pojazd przebywa drogę reakcji S=V x t.
Następnie pojazd wchodzi w ruch jednostajnie opóźniony i zatrzymuje się po drodze hamowania S = 1/2 at2.
To opóźnienie jest zależne przede wszystkim od stanu nawierzchni. Podałem przykładowe wielkości. Obliczenie jest przeprowadzane dla stałej wartości opóźnienia a wiadomo, że w rzeczywistości może być gorzej (hamowanie pulsacyjne, poślizgi, każde koło na innej nawierzchni itp).
wykres prędkościwykres drogi
Tak przedstawia się zależność między prędkością a czasem a tak między pokonywaną drogą a prędkością.

Zaskakująca jest prędkość uderzenia w poprzedzający pojazd przy nagłym jego zatrzymaniu w polu naszego zatrzymywania. Wynika to z praw fizyki (ruch jednostajnie opóźniony).

Tak więc aby uniknąć uderzenia w sytuacjach braku widoczności należałoby prędkość dostosować do możliwości zatrzymania. Podobnie odstęp i prędkość za poprzedzającym pojazdem zwłaszcza jak ogranicza nam pole obserwacji.

Praktycznie prowadzi się pojazd bliżej niż wynika z obliczeń – można tak, dopóki przewidujemy spokojne hamowanie poprzednika i intensywność tego hamowania będzie mniejsza od naszych możliwości (rodzaj hamulca, refleks).
W przeciwnym wypadku lepiej nie być zdziwionym.


BEZPIECZNY ODSTĘP = SAFE DISTANCE

W kalkulatorze prawidłowego odstępu przyjąłem czas zadziałania hamulca (nacisk pedału hamulca, tłoczek, płyn, rozpieracze w cylinderkach, kasacja luzu między okładzinami ciernymi a tarczami, ścisk) jako 0,4 sekundy. Do tego czasu doliczany jest Twój czas reakcji i obliczane są skutki.
Przystępując do analizy podajesz prędkość poruszania się, możliwe do uzyskania opóźnienie wg stanu nawierzchni i swoich opon, zwyczajowy odstęp jaki utrzymujesz od poprzednika lub widoczność w metrach.
Więcej na temat bezpiecznego odstępu.
Program zakłada nagłe zatrzymanie w miejscu poprzednika (uderzenie w drzewo, karambol, zderzenie czołowe).
Sytuację możesz poprawić poprzez skrócenie czasu reakcji, zmniejszenie prędkości lub zwiększenie odległości.
Na pewno nie ma możliwości zmuszenia poprzednika do hamowania z taką intensywnością, która by nam odpowiadała.

Sposób na pomiar odstępu do poprzedzającego pojazdu:

Odległość od obiektu(O) można w przybliżeniu określić znając wymiar obiektu(W), jego rozmiar (w) w polu widzenia odległym od oka (o).
Wzór:

WPROWADŹ ZMIENNE: WYNIKI:
 Odległość przyrządu od oka (cm) PRĘDKOŚĆ ABY SIĘ ZATRZYMAĆ GDY SUCHO (km/h)
 Rozmiar obiektu w tej odległości od oka (mm) PRĘDKOŚĆ ABY SIĘ ZATRZYMAĆ GDY MOKRO (km/h)
 Wymiar rzeczywisty obiektu (cm) ODLEGŁOŚĆ DO OBIEKTU(m)

O = o*W/w; Wykorzystaj kalkulator:
Do pomiaru można wykorzystać dowolny przymiar liniowy lub przedmiot o znanej szerokości.
animacja oceny odstępu
Ja wykorzystuję swój kciuk – jego szerokości 25 mm – umieszczony w pozycji „OK” na kierownicy w odległości 40 cm od oka:
Pojazd osobowy (szerokość=165cm)mieszczący się w połowie szerokości kciuka(12.5 mm) to odległość = 52m.
Jeśli pokrywa się (25mm) z szerokością pojazdu to jest to odległość od tego pojazdu = 26 m.
Jeśli na pojazd osobowy potrzebne są dwa kciuki (50 mm)- to jest to odległość = 13 m.

Dla samochodu ciężarowego (250cm) będą to odległości odpowiednio: 80m, 40m, 20 m.

BEZPIECZNY ODSTĘP – przyjąłem równy możliwej drodze zatrzymania w określonych warunkach przed nagle zatrzymującym się w miejscu poprzednikiem (np: karambol, czołowe zderzenie, uderzenie w drzewo, słup).
Zakładanie stopniowego, łagodnego i z mniejszą intensywnością niż nasz pojazd hamowania poprzednika może się okazać pomyłką.
Dla prędkości w okolicy 50 km/h na suchej nawierzchni to połowa prędkości wyrażonej w km/h (25 m), natomiast na mokrej powinien być równy(40m).
Wraz ze wzrostem prędkości odstęp bezpieczny musi rosnąć.
Dla prędkości ok.130 km/h bezpieczny odstęp zwiększa się do 130 m na suchej i do 260 m na mokrej nawierzchni drogi.

Przeprowadzona analiza, kalkulator i prezentowane wyniki dotyczą jezdni suchej o max możliwym opóźnieniu 7,5 m/s2 oraz jezdni mokrej o max możliwym opóźnieniu 3,0 m/s2 oraz całkowitego czasu reakcji kierowcy i pojazdu = 1 s.

Warto czasem sprawdzić nasze wyczucie lub popracować nad właściwym korzystając z kalkulatora drogi zatrzymania,
kalkulatora powstawania karambolu.

OK ? OK !

Owocnych eksperymentów.